logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Головна сторінка

інженерно-технічних дисциплін

Кафедра інженерно-технічних дисциплін забезпечує підготовку фахівців на факультетах: ресторанно-готельного та туристичного бізнесу; товарознавства та маркетингу; обліку, аудиту та інформаційних систем; економіки, менеджменту та права; фінансів та банківської справи; міжнародної торгівлі та права.


Кафедру, яка мала назву "Устаткування, автоматики і автоматизації громадського харчування", було створено у 1968 р. У 1997 р. в результаті об’єднання кафедр устаткування, автоматики і автоматизації громадського харчування та загальнотехнічних дисциплін і фізики утворено кафедру інженерно-технічних дисциплін. Науково-педагогічні працівники кафедри, маючи загальновизнаний досвід розробки та впровадження новітніх навчальних технологій, забезпечують високий рівень підготовки фахівців. Завідувач кафедри – Расулов Раміс Асимович (кандидат технічних наук, доцент). 

На кафедрі плідно працюють: доценти Шаповал Світлана Леонідівна, Тарасенко Ігор Іванович, Савченко Тетяна Віталіївна, Форостяна Нінель Петрівна, Романенко Роман Петрович, Гахович Сергій Вікторович, Григоренко Олег Михайлович, Палієнко Олена Олексіївна, Мазур Лілія Миколаївна, старші викладачі Болілий Олександр Сергійович, Криворучко Мирослав Юрійович, асиcтенти Шинкаренко Ольга Павлівна, Карпенко Лілія Анатоліївна, Плешкань Наталія Михайлівна.

На кафедрі викладаються дисципліни: Інжиніринг будівель, Дизайн, Устаткування закладів ресторанного господарства, Устаткування готельно-ресторанного господарства, Устаткування закладів туристично-рекреаційних комплексів, Торговельне обладнання, Проектування готелів і курортів, Проектування закладів ресторанного господарства, Процеси та апарати харчових виробництв, Фізичні методи дослідження, Електротехніка, Засоби вимірювання, Безпека життя, Інженерна та комп’ютерна графіка, Системи автоматизованого проектування, Охорона праці, Технічні засоби митного контролю, Фізика, Громадське будівництво.

Студенти, що опановують дисципліни, які викладаються на кафедрі, особливо випускники факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, набувають компетентностей:

в управлінській діяльності:

  • розроблення організаційно-технічних та економічних заходів стосовно поліпшення стану умов праці на робочих місцях;
  • раціоналізації технологічних та управлінських процесів у готельно-ресторанних і туристично-рекреаційних комплексах.

в інженерній діяльності:

  • будови, принципу дії, потужності і продуктивності технологічного устаткування готелів, ресторанів і туристично-рекреаційних комплексів;
  • функціонування інженерних комунікацій будівель (водо- і газопостачання, опалення, електропостачання, зв’язок).

в проектній діяльності:

  • раціонального підбору технологічного устаткування залежно від його призначення і типу приміщень;
  • розроблення техніко-економічного обґрунтування проектів і проектно-кошторисної документації;
  • розроблення просторових рішень закладу відповідно до моделі його роботи, нормативних вимог і сучасних дизайнерських концепцій.

в технологічній діяльності:

  • виробництва кулінарної продукції відповідно до технологічних і санітарно-гігієнічних вимог;
  • створення технологічних і калькуляційних карт на розроблену продукцію.

Назва дисципліни

Компетенції

Інжиніринг будівель

(обов’язкова)

Ознайомлення з основами будівельної справи. Набуття навичок щодо виконання основних функцій замовника-забудовника. Опанування вмінням приймати принципові рішення щодо проектування нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту підприємств готельно-ресторанного господарства, вирішувати основні питання технічного нагляду замовника за будівництвом закладів готельно-ресторанного господарства.

Дизайн

(за вибором)

Виховання у здобувачів вищої освіти базових дизайнерських компетентностей – досвіду сприйняття, осмислення і критичного засвоєння дизайнерської інформації з періодичних і спеціальних видань, форму­вання теоретичних знань та практичних навичок з проектування і оформлення зовнішнього та внутрішнього простору готельних і ресторанних комплексів.

Устаткування закладів ресторанного господарства

(обов’язкова)

Формування цілісності знань та умінь щодо механізації  технологічних процесів приготування продуктів ресторанного господарства, їх удосконалення, вибору, розміщення, експлуатації, технічного  обслуговування і ремонту механічного, теплового, холодильного і торговельного устаткування закладів ресторанного господарства.

Торговельне обладнання

(обов’язкова)

Формування цілісності знань та навичок щодо технічного забезпечення торговельно-технологічних процесів обслуговування покупців, вибору, розміщення, експлуатації, технічного  обслуговування торговельного обладнання об’єктів сфери торгівлі.

Устаткування закладів туристично- рекреаційного комплексу

(обов’язкова)

Формування необхідних знань та навичок щодо функціонування інженерних систем будівель, основ енергозбереження,  набуття  умінь роботи із устаткуванням, що забезпечує роботу закладів туристично-рекреаційного комплексу та надання ними послуг, навичок раціональної експлуатації, обслуговування та реконструкції устаткування.

Торговельне обладнання

(обов’язкова )

Формування цілісності знань та навичок щодо технічного забезпечення торговельно-технологічних процесів обслуговування покупців, вибору, розміщення, експлуатації, технічного  обслуговування торговельного обладнання об’єктів сфери торгівлі.

Проектування готелів
і курортів

(обов’язкова/за вибором)

Формування практичних навичок  з проектування готелів, курортних і готельних комплексів, опанувати сучасні методики і галузеві вимоги до розробки проектної документації при створенні нових або реконструкції підприємств готельного і курортного господарства на базі вивчення законодавчих документів, нормативної, спеціальної, довідкової літератури та ресурсів всесвітньої інформаційної мережі.

Проектування закладів ресторанного господарства

(обов’язкова/за вибором)

Задоволення освітніх інтересів особистості й розвиток наступних компетенцій: опанування нормативних і теоретичних основ сфери проектування, формування умінь щодо прак­тичних методів проектування закладів ресторанного господарства (ЗРГ), опанування підходів використання новітніх досягнень у розробленні проектної документації при будівництві, реконструкції і створенні нових ЗРГ, а також розвиток навичок роботи зі спеціальною, нормативною та довідниковою літературою; навичок розроблення техніко-економічного обґрунтування проекту і нормативної документації; моделювання схем технологічних процесів та прийняття конструкторських рішень.

Процеси та апарати харчових виробництв

(обов’язкова)

Набуття знань у сфері теорії і практики основних процесів і апаратів, які використовують у харчових виробництвах.

Фізичні методи дослідження

(за вибором)

Формування основ теоретичної та практичної підготовки у галузі фізики, що забезпечить можливість використання фізичних принципів, методів і методик досліджень сировини, матеріалів, товарів при виконанні наукових досліджень, написанні курсових та магістерських робіт.

Електротехніка

(за вибором)

Здобуття знань щодо принципів роботи і особливості експлуатації різноманітних електротехнічних пристроїв та компонентів електронно-обчислювальної техніки.

Безпека життя

та

Охорона праці

(обов’язкова)

Знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання. Здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. Вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. Вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Формування вмінь створення безпечних умов праці для збереження здоров’я та працездатності під час трудової діяльності. Знання шкідливих і небезпечних факторів виробничої діяльності та заходів і засобів захисту від їх впливу на працівників. Організація практичної роботи на виробництві з урахуванням вимог, що забезпечують виконання законодавчих положень і вимог нормативної документації, безпеку технологічних процесів, безпеку експлуатації устаткування, пожежну профілактику.

Інженерна
та комп′ютерна графіка

(за вибором)

Формування знань, умінь і навичок розробки технічної документації, необхідної для представлення технічних рішень за допомогою креслення в автоматизованих CAD системах та правил їх оформлення згідно міжнародної системи стандартів ЄСПД (Єдиної системи програмної документації); застосування правил виконання схем алгоритмів, програм, даних і систем, набуття практичних навичок щодо оформлення програмної документації; застосування пакету AutoCAD при виконанні схем алгоритмів програм, даних і систем.

Системи автоматизованого проектування

(обов’язкова)

Знання принципів роботи та інструментарію систем автоматизованого проектування ArchiCAD та Autodesk 3ds Max, функцій замовника. Знання змісту передпроектних робіт, що виконуються замовником будівництва (реконструкції або капітального ремонту будівлі). Вміння виконувати проектні завдання та передпроектні роботи у рамках обов’язків спеціаліста проектної групи із використанням програмних засобів ЕОМ. Навички роботи у середовищі систем автоматизованого проектування.

Технічні засоби
митного контролю

(обов’язкова)

Дати майбутнім фахівцям достатні знання про основні види і типи обладнання, яке використовується в митному контролі, техніко-економічні і експлуатаційно-технічні характеристики митного обладнання, його будову, правила експлуатації і техніку безпеки під час експлуатації.

Фізика

(за вибором)

Формування основ теоретичної та практичної підготовки у галузі фізики, що забезпечить можливість використання фізичних принципів, методик, приладів у практичній роботі, при вивченні дисциплін: «Теплотехніка», «Електротехніка», «Процеси і апарати», «Технологічне обладнання»; при виконанні наукових досліджень та написанні курсових робіт.

Громадське
будівництво

(обов’язкова/за вибором)

Ознайомлення з основами будівельної справи. Набуття навичок щодо виконання основних функцій замовника-забудовника. Опанування вмінням приймати принципові рішення щодо проектування нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту закладів ресторанного господарства, вирішувати основні питання технічного нагляду замовника за будівництвом закладів ресторанного господарства.

З метою інтенсифікації викладання дисциплін на кафедрі впроваджуються активні форми й методи навчання, широко використовується рейтингова оцінка успішності студентів. Навчально-методичні видання, підготовлені викладачами кафедри, користується попитом і в інших навчальних закладах України. Також викладачів кафедри запрошують у якості експертів для передач на радіо і телебаченні.

У навчальному процесі задіяні такі сучасні лабораторії: 

- лабораторія систем автоматизованого проектування з 16 комп’ютерами та інтерактивною дошкою;

- лабораторія інтегрованих систем управління бізнес-процесами, в якій встановлена система "D2 System", що в автоматизованому режимі може забезпечити керування закладами ресторанного господарства, а також система "SMarket" для ведення автоматизованого обліку в підприємствах торгівлі;

- лабораторія фізики, яка оснащена цифровим універсальним вимірювальним приладом та комплектом ПЗ "Мультимедійна навчальна лабораторія ІТМ";

- лабораторія теплового та холодильного устаткування з інтерактивною дошкою;

- лабораторія дизайну HoReCa.

  


РОЗРОБЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ

Викладачами кафедри розроблено дистанційні курси з дисциплін: “Інженерна графіка”, “Прикладна механіка”, “Articulate Storyline”, “Проектування закладів ресторанного господарства”, “Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства”, “Occupational Safety and Health”.Курси дистанційного навчання кафедри

Останні оновлення

18.06.2018
guliya2005
7475
остання редакція 21.06.2018
424105