logo
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра обліку та оподаткування
logo
Кафедра обліку та оподаткування
img

Головна сторінка

обліку та оподаткування

Навчання подібне до плавання проти течії – зупинився і тебе відносить назад.
Японське народне прислів’я

Кафедра є провідною в Україні з підготовки фахівців за спеціальністю "Облік і оподаткування" ("Облік і аудит") та забезпечує викладання облікових дисциплін для усіх інших спеціальностей КНТЕУ.

E-mail кафедри: kboknteu@ukr.net       ми у FACEBOOK: Кафедра обліку та оподаткування КНТЕУ

Кафедру очолює  доктор економічних наук, професор ФОМІНА Олена Володимирівна

Кафедра готує фахівців за спеціальністю  ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” (ОБЛІК І АУДИТ”)

Підготовка відбувається за освітніми ступенями ”Бакалавр”, "Магістр" та "Доктор філософії".

На кафедрі провадиться підготовка аспірантів та докторантів.

Також кафедра забезпечує підготовку слухачів за програмами підвищення кваліфікації Інституту вищої кваліфікації.


за освітнім ступенем "Доктор філософії"  
       кафедра розпочала підготовку науковців за програмою ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” 
       (гарант програми - д.е.н., професор Сопко В.В.).

Продовжується підготовка аспірантів та докторантів за спеціальністю 08.00.09 - Бухгалтерський облік,аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).


за освітнім ступенем "Магістр"  
       кафедра готує фахівців за мгістерською програмою Облік і оподаткування” 
       (гарант програми - д.е.н., професор Бенько М.М.):

Магістерська програма “ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ В БІЗНЕСІ” (гарант магістерської програми - д.е.н., професор Бенько М.М.). Магістерська програма передбачає підготовку фахівців, які здатні організувати та вести фінансовий та управлінський облік, здійснювати облік та адміністрування податків на підприємстві, формувати фінансову та управлінську звітність. Секред дисциплін вибору студентів передбачені дисципліни, що надають можливість пройти поглиблене навчання сучасним інформаційним технологіям, які застосовуються в економічній сфері. Крім того, програма підготовки магістрів передбачає викладання дисциплін, які забезпечать знання обліково-аналітичного інструментарію оцінювання вартості підприємства, з використанням експертних методів оцінювання та методичних підходів до аналізу показників вартості підприємства у системі прийняття економічних рішень. Випускники програми можуть виконувати функції бухгалтерів, бухгалтерів-економістів, головних бухгалтерів,  бухгалтерів-аналітиків, консультантів з автоматизації, а також фахівців, які здатні виконувати функції експертів з облікового забезпечення системи формування та оцінювання вартості підприємства тощо.


- за освітнім ступенем ”Бакалавр
       кафедра готує фахівців за бакалаврською програмою ”Облік і оподаткування” ("Облік і аудит") 
       (гарант програми - д.е.н., доцент Фоміна О.В.)

Бакалаврська програма  “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” (гарант програми - д.е.н., доцент Фоміна О.В.)Програма передбачає підготовку фахівців, які володіють знаннями основ фундаментальних наук, що формують цілісну систему розуміння закономірностей функціонування та взаємодії економічних систем у макро- та мікросередовищі. Навчаючись за цією програмою студенти оволодівають методиками ведення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу діяльності підприємств різних видів економічної діяльності та форм власності. По завершенню навчання випускники набувають здатність формувати модель обліково–аналітичної інформаційної системи з урахуванням особливостей діяльності суб’єктів господарювання та вимог інформаційних запитів різних користувачів; будуть спроможні здійснювати контроль даних бухгалтерського обліку та звітності суб’єктів господарювання; аналізувати дані обліку та звітності підприємств з метою моделювання управлінських рішень і оцінювання ефективності їх діяльності.


Завершується підготовка фахівців за напрямом підготовки "ОБЛІК і АУДИТ" за програмою: “Облік і аудит в підприємництві” (керівник програми - д.е.н., професор Сопко В.В.), 


НАУКОВА РОБОТА

Наукова робота кафедри здійснюється за напрямами:

- виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт;
- підготовка та видання монографій  та наукових статей тощо;
- підготовка кандидатських та докторських дисертацій викладачами й аспірантами кафедри;
- участь викладачів та аспірантів кафедри у конференціях різних рівнів;
- наукове співробітництво з провідними підприємствами торгівлі та готельно-ресторанного господарства;
- участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в навчальних закладах зарубіжних країн;
-  залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи.

Кафедра активно співпрацює у напрямі дослідження та впровадження інформаційних систем в обліку з  провідними розробниками програмного забезпечення: ”Галактика”, “1С: Підприємство”, ”Інтелект-сервіс”, ”Парус”, ”Хакерс-дизайн” та іншими.

Постійно проводяться спільні заходи з Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України, видавництвом “Все про бухгалтерський облік”.

Кафедра підтримує міжнародні наукові зв’язки з Краківським економічним університетом (Польша), Технологічним інститутом м. Катовіце (Польша), Університетом національного та світового господарства м. Софії (Болгарія) та іншими.

Детальнішу інформацію про публікації викладачів кафедри можна переглянути на сторінці  Google Scholar

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою сучасних  навчальних посібників та підручників.

 На сьогодні 33% дисциплін, які викладаються на кафедрі забезпечені підручниками та навчальними посібниками.

Всі дисципліни кафедри забезпечені робочими програмами, опорними конспектами та методичними рекомендаціями для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів, тестовими завданнями для проведення модульного контролю.

Сформовано електронну базу даних всіх видів методичних видань у розрізі дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання та впроваджує в начальний процес інноваційні навчальні технології.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Викладачі кафедри здійснюють організаційну роботу шляхом:

- участі у виховній роботі в студентському колективі , у якості кураторів груп;
- керівництва студентськими науковими гуртками для поглиблення професійних знань майбутніх фахівців з бухгалтерського обліку;
- участі у профорієнтаційній роботі;
- участі та проведенні студентських олімпіад, круглих столів, семінарів, брейн-рингів тощо;
- участі в організації та проведення пізнавальних культурних заходів (екскурсій, виставок, концертів тощо)


ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру було створено у 1966 році для підготовки фахівців з бухгалтерського обліку, статистики, аналізу, аудиту й оподаткування господарської діяльності. У різні часи кафедра мала різні назви але завжди її очолювали висококваліфіковані фахівці: 

    Кафедра бухгалтерського обліку та статистики,  1966-1972 рр.
                                         1966-1972 рр. – Горєлкін Василь Георгійович, к.е.н., доц. 

    Кафедра бухгалтерського обліку та економічного аналізу, 1972-1986 рр.    
                                         1972-1978 рр. – Митрофанов Геннадій Васильович, к.е.н., доц. 
                                         1978-1986 рр. – Горєлкін Василь Георгійович, д.е.н., проф. 

    Кафедра бухгалтерського обліку,  1986--06.2016рр.    
                                         1989-1991 рр.  – Морозова Ніна Іванівна, к.е.н., доц.
                                         1991-2004 рр.  – Гайдай Микола Григорович, к.е.н., доц. 
                                         2004-2014 рр.  – Нападовська Любов Василівна , д.е.н., проф.
                                         2014-2016 рр.  – Сопко Валерія Василівна , д.е.н., проф.

   Кафедра обліку та оподаткування

                                         07.2016р. -03.2018р.-  Сопко Валерія Василівна , д.е.н., проф.

                                         04.2018р.- по теперішній час-  Фоміна Олена Володимирівна , д.е.н.,  доц.

 

18.06.2013
chronon
11270
остання редакція 04.04.2018
42708