logo
Кафедра туризму та рекреації
Кафедра туризму та рекреації
logo
Кафедра туризму та рекреації
img

Викладацький склад

туризму та рекреації

   

ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА 
доктор економічних наук, професор, зав. кафедри 
туризму та рекреації

У 1980 р. закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю  "Економіка торгівлі".

У 1990 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття  наукового ступеня кандидата економічних наук за темою "Оптимізація розміщення  товарних запасів в торгівлі".

У 2007 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою "Управління суб’єктами туристичного бізнесу в умовах сталого розвитку".

Сфера наукових інтересів: формування механізму сталого розвитку туризму в Україні.

Викладає дисципліни: "Туристичні дестинації", "Методологія і організація наукових досліджень", "Економіка туризму", "Економіка підприємства".

Резюме...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


41

МИХАЙЛІЧЕНКО ГАННА ІВАНІВНА
доктор економічних наук, доцент кафедри 
туризму та рекреації

В 1995 році закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Менеджмент у виробничій сфері".

В 2001 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою “Інформаційна та збутова логістика в туризмі”.

В 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Управління інноваційним розвитком туристичних підприємств».

Сфера наукових інтересів: фундаментальні і прикладні дослідження у сфері туризму та розроблення напрямів і механізмів інноваційного розвитку підприємств цієї сфери.

Викладає дисципліни: "Курортний туроперейтинг", "Туризмологія", "Організація туризму", "Інновації в туризмі", "Інноваційні технології в туризмі" (англомовна магістерська програма).

 Резюме...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ХАХЛЮК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

доктор економічних наук, професор кафедри туризму та рекреації

У Київському національному торговельно-економічному університеті працює з 2012 року. У 2011 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук заспеціальністю 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки. Автор понад 150 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: транспортна та туристична інфраструктура.

транспортна та туристична інфраструктура торговельно-економічному університеті працює з 2012 року. У 2011 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук заспеціальністю 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки. Автор понад 150 наукових публікацій.

Викладає дисципліни: ""Методологія і організація наукового дослідження", "Міжнародний туризм", "Менеджмент", "Організація туризму". оботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук заспеціальністю 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки. Автор понад 150 наукових публікацій.

 Резюме...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

КАЛАЧОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА                                          

доктор економічних наук, професор кафедри туризму та  рекреації

Закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана  заспеціальністю "Статистика".

В 1990 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Статистична оцінка рівня розвитку соціальної інфраструктури”.

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Методологічні засади формування соціальної статистики та її використання в управлінні».

Сфера наукових інтересів: фундаментальні і прикладні дослідження у сфері туризму; розроблення напрямів і механізмів інноваційного розвитку підприємств туристичного бізнесу; інформаційне забезпечення управління сферою туризму.

Викладає дисципліни: "Економіка туризму", "Інновації в туризмі", "Управління проектами в туризмі"

Резюме...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Сертифікати


РОСКЛАДКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор економічних наук, професор кафедри туризму та рекреації,  гарант освітньої програми «Туристичний менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, відповідальний секретар технічного комітету стандартизації ТК 118 «Послуги торгівлі, ресторанного господарства, туристичні та виставкові»

e-mail: n.roskladka@knute.edu.ua

У 2001 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг на тему «Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства».

У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Управління ціноутворенням на туристичних підприємствах».

У 2017 р. пройшла міжнародне стажування в Європейському Університеті у Варшаві (Польща).

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких монографії, навчальні посібники, фахові статті (у т. ч. 2 – у міжнародній наукометричній базі Scopus).

Гарант освітньої програми «Туристичний менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; відповідальний секретар технічного комітету стандартизації ТК 118 «Послуги торгівлі, ресторанного господарства, туристичні та виставкові».

Сфера наукових інтересів: економіка туристичного, ресторанного та готельного бізнесу; управління проектами в туризмі; управління якістю туристичних послуг; управління ціноутворенням на туристичних підприємствах.

Викладає дисципліни: «Управління проектами в туризмі», «Управління якістю в туризмі», «Економіка туризму», «Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства».

Резюме...

SCOPUS 

ResearcherID 

ORCID 

Publons 

Google Академія 

Сертифікати

ГЛАДКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ                                          

доктор географічних наук, професор кафедри туризму та  рекреації

У 1999 р. закінчив з відзнакою Київський національний університет імені Тараса   Шевченка за спеціальністю "Економічна та соціальна географія". У 2003 р. захистив  дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за  темою "Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток Київської      господарської агломерації".

У 2010 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за темою "Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України: теорія, методи, практика".

У 2011 році обраний членом Національного географічного товариства Сполучених Штатів Америки (National Geographic Society of the United States of America).

У 2013 році обраний академіком Академії наук вищої освіти України по відділенню наук про Землю. 

У 2017 році нагороджений медаллю «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» 

Сфера наукових інтересів: міський туризм, міжнародний туризм, туристичні ресурси, картографічні та геоінформаційні методи в туризмі.

Викладає дисципліни: "Міжнародний туризм", "Географія туризму", "Health туризм (англомовна магістерська програма)", "Картографія", "Основи курортології".

Резюме...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Сертифікати


41

БІЛИК ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 

кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та рекреації

У 1997 році захистив дисертаційну роботу за темою “Ефективність малих форм підприємництва в сфері обслуговування”.

Сфера наукових інтересів: геопросторові та управлінські аспекти розвитку туристичної і рекреаційної діяльності в Україні

Викладає дисципліни: "Менеджмент в туризмі", "Комунікативний менеджмент", "Культурно-пізнавальний туризм", "Стратегічний маркетинг в туризмі".

Резюме...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


ДУПЛЯК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА 
кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та рекр
еації,  директор Центру європейської освіти КНТЕУ

У 2005 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет (магістратура) за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2011 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Організаційно-економічний механізм управління підприємствами виставкової діяльності». Автор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій.

У 2008 р. розпочала викладацьку діяльність у КНТЕУ. З 1 вересня 2014 р. – директор Центру європейської освіти КНТЕУ.

У 2017 р. пройшла стажування в Університеті Центрального Ланкаширу (м. Престон, Великобританія) в рамках Програми ЄС Еразмус+ за напрямом КА1 «Навчальна (академічна) мобільність» та отримала сертифікат про володіння англійською мовою на рівні В2.

У 2018 р. в рамках Програми ЄС Еразмус+ за напрямом КА1 «Навчальна (академічна) мобільність» проводила лекційні заняття англійською мовою з дисципліни «Міжнародний туризм» в Краківському економічному університеті (м. Краків, Польща).

Сфера наукових інтересів: механізми управління підприємствами туристичного та виставкового бізнесу; тенденції розвитку міжнародного туризму; МІСЕ індустрія, діловий та івентивний туризм.

Викладає дисципліни: українською мовою Організація виставкової діяльності, Міжнародний туризм, Івентивний менеджмент в туризмі; англійською мовою Quality management, International tourism..

Резюме...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Наукова та професійна діяльність


Сертифікати 1   2   3   4   5   6

ЖУЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА
кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та рекреації, заступник декана з навчально-виховної роботи

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю – географія,  у 1997 році – аспірантуру Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, де захистила дисертаційну роботу зі спеціальності 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка за темою "Територіальна організація рекреаційного комплексу Поліського регіону України".

У лютому 2018 р. проходила стажування у Всеукраїнській громадській організації – Туристична асоціація України.

З вересня 2018 року суміщає посаду доцента кафедри та  заступника декана факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу з навчально-виховної роботи.

Є автором понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: туристські ресурси та напрямки їх використання у туристській  діяльності.

Викладає дисципліни: "Географія туризму", "Рекреалогія", «Туристсько-рекреаційне країнознавство», 

Резюме...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Сертифікати

ЗАБАЛДІНА ЮЛІЯ БОРИСІВНА
 

Науковий ступінь- кандидат економічних наук.

Вчене звання- доцент.

У 1993 р.закінчила географічний факультет Київського державного університету за спеціальністю "Географія та отримала кваліфікацію «Географ. Організація і менеджмент туризму".

У 1993 р. була прийнята на роботу у відділ маркетингу Державного комітету України по туризму.

З 1995 р. працювала в Інституті туризму Федерації професійних спілок України, поєднуючи викладацьку роботу з написанням дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Займала посади завідуючої кафедри економіки та менеджменту, декана факультету туристичного менеджменту та проректора з навчальної роботи Інституту. Проводила бізнес-тренінги для туристичних компаній України.

ЗабалдінаЮ.Б. є:

·         членом Наукової ради Міністерства аграрної політики та продовольства України;

·         експертом Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань розвитку агротуристичних кластерів, є автором проектів розвитку агротуристичних кластерів «Диканька, «Медвино», « Горбогори»;

·         членом експертних груп з розроблення стратегій і програм розвитку туризму м. Дніпро, м. Чугуїв (Харківська обл.), Казавчинської сільської ради Кіровоградської області.

З 2013 р. працює у КНТЕУ та веде активну громадську діяльність, виступаючи засновником і керівником громадського проекту «Територія: розвиток через туризм».

Викладає дисципліни: "Маркетинг в туризмі", "Туристичні дестинації", «Організація туризму», «Івентивний менеджмент», «Організація екскурсійної діяльності».

Має понад 50 публікацій наукового та методичного характеру, серед яких монографії, підручники та навчальні посібники.

Резюме...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


КРАВЦОВ СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ кандидат наук з державного управліннядоцент кафедри туризму та   рекреації, координатор освітніх програм англійською мовою викладання

В 2005 р. закінчив магістратуру Донецького інституту туристичного бізнесу за спеціальністю «Менеджмент організацій» (спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії»). З 2005 року працював в Донецькому інституті туристичного бізнесу, поєднуючи викладацьку роботу з написанням дисертаційного дослідження. Обіймав посади керівника випускного відділу, проректора з науково-методичної роботи. 

В 2010 році отримав почесну грамоту Асоціації робітників навчальних закладів туристичного і готельного профілю «За високий рівень професіоналізму в підготовці спеціалістів для туристичної галузі України».

В 2011 році пройшов стажування в European Academy Research (Больцано, Італія) в рамках проекту TEMPUS WeNeT «Мережа електронного навчання для підвищення кваліфікації у сфері туризму» (за підтримки Європейської комісії)

В 2012 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за темою «Механізми державного регулювання сільського зеленого туризму».

З 2014 року працює в Київському національному торговельно-економічному університеті.

В 2016 році підвищив кваліфікацію в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Тема випускної роботи: «Використання можливостей ГІС-технологій у дистанційному навчанні».

З 2018 року виконує обов’язки координатора освітніх програм англійською мовою викладання.

Сфера наукових інтересів: державне регулювання туризму, механізм управління підприємств сфери туризму, економіка спільної участі

Викладає дисципліни:  «Менеджмент», «Управління корпораціями в туризмі», «Стартап менеджмент в туризмі»

Має понад 50 публікацій наукового та методичного характеру, серед яких монографії, підручники та навчальні посібники

Резюме...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Наукова та професійна діяльність

Сертифікати


ХЛОПЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та рекреації

У 1999 р. закінчив Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Менеджмент організацій". У 2000 р. розпочав викладацьку діяльність на кафедрі готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Cфера наукових інтересів: механізм управління суб’єктами господарювання в сфері туризму, державна туристична політика, статистика міжнародного туризму, організація екскурсійної та музейної діяльності.

Викладає дисципліни: "Спеціалізований туризм", "Музеєзнавство та музейно-виставкова справа", "Інформаційні системи і технології в туризмі".

Резюме...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Наукова та професійна активність


КЛІМОВА АЛЛА МИКОЛАЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму та рекреації

Закінчила Полтавський кооперативний інститут: у 1997 р. за спеціальністю  «Товарознавство і торгівля непродовольчими товарами», у 2001 р.  за спеціальністю «Викладач менеджменту організацій». У 2015 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів  у вищих навчальних закладах економічного профілю».

Cфера наукових інтересів: механізми управління підприємствами туристичного бізнесу. 

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Організація туризму», «Організація екскурсійної діяльності».

Резюме...

Сертифікати

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

 

МАЗУРЕЦЬ РОМАН РУСЛАНОВИЧ

кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та рекреації

У 2007 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Географія», здобув кваліфікацію магістра географії, викладача вищого навчального закладу.

У 2014 році захистив дисертацію на тему: "Територіально-рекреаційний комплекс Волинської області" у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка та здобув науковий ступінь кандидата географічних наук із спеціальності економічна та соціальна географія (11.00.02).

Cфера наукових інтересів: регіональні аспекти розвитку туризму та рекреації. 

Викладає дисципліни: «Організація туризму».

Резюме...12.03.2015
adv
23208
остання редакція 16.11.2018
42396